POLYgreen

Memupuk Kelestarian Generasi Akan Datang

Pengurusan Tenaga dan Potensi

PENGURUSAN TENAGA DAN POTENSI KECEKAPAN TENAGA DI KAMPUS POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA

 

PERLAKSANAAN

PMM dikenali sebagai pusat pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Di dalam organisasi pengurusan tenaga ini telah ditubuhkan dua kumpulan kerja seperti yang dilihat dalam Gambarajah  di bawah. Kumpulan Kerja Pengurusan Tenaga (EMC) memberi tumpuan kepada menyediakan input, pengawasan dan pelan perancangan jangka panjang dan pendek, dan untuk memastikan pelaksanaan projek tenaga. Pusat Perakaunan Tenaga (EAC) pula menyediakan data dan pelaksanaan. Kedua-dua kumpulan kerja ini akan melaporkan secara langsungkepada pengarah eksekutif. Kumpulan kerja semasa terdiri daripada kakitangan dari pelbagai bahagian, termasuk anggota badan pengurusan atasan yang bertindak sebagai pengerusi untuk jurutera dan wakil-wakil daripada sumber manusia dan pembangunan organisasi, perhubungan awam dan pengurusan kemudahan.Penggabungan variasi bidang ini merupakan cara yang paling berkesan dalam melaksanakan pengurusan tenaga.

Walau bagaimanapun, di dalam usaha merangka dan menambahkan pengetahuan, kerjasama daripada warga politeknik (pengurusan, pensyarah, pelajar dan lain-lain) adalah perlu bagi mencapai matlamat pemuliharaan tenaga. Oleh itu,kumpulan pengurusan tenaga EMC dan EAC telah ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan pengurusan tenaga adalah sepenuhnya selaras dengan rancangan keseluruhan organisasi seperti 5S.

PMM juga menerima pengiktirafan sebagai politeknik yang PERTAMA yang melaksanakan 5S dan pada masa ini telah menjadi penanda aras bagi 24 politeknik di seluruh Malaysia. Oleh itu pengurusan tenaga lebih mudah diuruskan kerana ia turut menyumbang kepada SOP dan keselamatan.

 

 

e

 

Apabila program ini dimulakan pada tahun 2010, pasukan Penjimatan Tenaga yang asal terdiri daripada Jawatankuasa Pengurusan Tenaga (EMC) dan Tenaga Perakaunan Center (EAC) dengan tanggungjawab adalah untuk melaksanakan dasar-dasar dan strategi yang digariskan dalam Pelan Strategik berkaitan dengan pengurusan tenaga. Jawatankuasa Pengurusan Tenaga akan memberi tumpuan kepada semua aspek penjimatan tenaga, pemulihan tenaga dan pemulihan sumber bersepadu yang berkaitan dengan penggunaan tenaga. Antara tugasan Jawatankuasa ini ialah:

 • EMCakan menyampaikanauditsistem tenagadan memantau perkembanganpenjimatan tenagadi politeknikdengan mewujudkanprofil
 • EMCakan bekerjasama denganEnergy Accounting Center (EAC) untuk membangunkan dan melaksanakan pelan tindakanuntuk programpenjimatan tenaga dalamPMM.
 • EMCakan mengkajidan cuba untukmeningkatkan kecekapantenaga bagikemudahan sedia adadan akan datang denganmengambil kirapandanganke arahjangka panjangkecekapan tenagadan penjimatan kos.
 • EMCakanberusaha membangunkanbengkel, seminardan persidangan untukmenggalakkan pendidikandan perkongsianilmu di kalanganPMMdanpihak-pihak lainyang berminatdalam memahami danmemperbaikiamalanpenjimatantenaga elektrik.
 • EMC perlu mengenal pastiisu-isuyang berkaitan dengan pengurusan
 • EMCakan mewujudkan sumber maklumatbagi memudahkankesedaran dan kefahaman mengenaipengurusan tenaga.

Selepas tiga tahun melaksanakan penjimatan tenaga berdasarkan prestasi tenaga dan penggunaan tenaga di PMM, kami mula maju ke tahap yang lain iaitu program amalan hijau yang menyumbang lebih banyak penjimatan tenaga,  JAWATANKUASA HIJAU diwujudkan  untuk memberi rangsangan seterusnya mengurangkan pelepasan dan jejak karbon selaras dengan matlamat kerajaan untuk mengurangkan 40% daripada kesan karbon pada tahun 2020. Jawatankuasa induk dibentuk untuk meliputi lima bahagian untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida (CO2) yang merupakan pengurusan tenaga, pengurusan sisa, perolehan hijau, pengangkutan dan pengurusan air seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah  dibawah.

 

f

 

 

AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN DAN LUARAN ORGANISASI

Misi utamaPMMdalampenjimatan tenagaadalahuntuk mengurangkan penggunaantenaga melaluipenggunaan tenagayang berkesan danbagi mencapaipenjimatan tenagaini,objektiftertumpu kepadapenyertaanpegawaiPMMdan pekerja, ke arah pelajar danakhir sekalikepada masyarakatdi luarkampussendiri.Secara dalaman, kami memulakan denganmemupukkesedaran danmengaturaktiviti-aktivitipromosi tanpa henti. Hasil usaha selama ini telah membuahkan hasil di mana PMMtelah menerimabanyak pengiktirafan, setelah PMMberjayamenjimatkan elektrik sebanyak19%, PMM telah yakinuntuk menyebarkanpengetahuan penjimatan ini ke luarmasyarakat.AktivitiPMMbagi penjimatan  bolehdisenaraikanseperti berikut:

 • Pertandingan: Tenaga sudut terbaik oleh jabatan.
 • Memaklumkan kepada lembaga profesionalberdasarkan kepada hasil penjimatan tenaga/pemeliharaanalam sekitar dandokumentasiunitkerjaserta aplikasiperalatanmenjimatkan
 • Kempen: Menyediakan Sticker untuk 1000 pelajar asrama dan Kakitangan dan menghasilkan buku Coffeetable program penjimatan tenaga.
 • Mengemaskini maklumatberterusan melalui beritadi suduttenaga,pengumumandanperingatanmelaluie-mel.
 • Penandaarasan bangunan yang sudah mempunyai reputasi dalam penjimatan tenaga seperti Universiti Teknologi Malaysia (diterima Pertama dan Kedua Bintang AEMAS anugerah), Taiace Engineering Sdn. (Inovasi Terbaik 2013, The STAR Anugerah Perniagaan) dan Malaysia Green Technology Corporation.
 • Mengambil bahagian dalam Sektor Tenaga Projek Kecekapan (BSEEP) yang dianjurkan olehJabatan Kerja Raya
 • Telahdijemput untuk berkongsi pengetahuanpenjimatan tenagamelalui kontrakprestasi tenagadi PoliteknikIbrahimSultan(PIS) dan untuk menyertaiProgram PemindahanMelakaNegeri
 • Menerima pelawat dan berkongsi pengetahuankepada agensi-agensidan institusi lainseperti MalaysiaAirlinesSystem (MAS), Universiti Multimedia(MMU), Kolej KomunitiJasin, Universiti PutraMalaysia (UPM), Ketua Menteri Melaka danJabatanpolitekniklain di seluruh
 • Telah dijemput dan sebagai rujukan bagi merangka pelan pelan hala tuju bagi Negeri Malaysia dipilih bersama-sama dengan Thailand dan Indonesia dalam pemetaan bandar hijau bagi negara masing-masing.
 • Pembentangan kertas kerjadi Koreaoleh PengarahKetuaPoliteknikMalaysiauntukberkongsipengalaman antarabangsa dan pembentangan di Politeknik Sultan Idris.

 

g

 

 

PENJIMATAN

Satu kaedah mengurangkan penggunaan tenaga adalah dengan memasang sensor gerakan untuk mengesan pergerakan manusia di mana  lampu akan diaktifkan di dalam bangunan tertentu dan ruang seperti tandas. Lampu akan menghidupkan selama kira-kira 15 minit dan secara automatik akan terpadam sendiri. Sensor ini telah dicipta oleh pelajar semester akhir PMM dan diaplikasikan di setiap ruangan tandas PMM.

Tenaga solar memainkan peranan yang penting ke arah sumber tenaga yang boleh diperbaharui, tahan lama dan mesra alam. PMM telah mengambil inisiatif untuk meneroka bidang tenaga boleh diperbaharui iaitu Tenaga Solar dengan membina rumah solar mini sebagai pusat tenaga alternatif sebagai model atau rujukan untuk kakitangan PMM dan pihak-pihak lain, seperti sekolah, politeknik dan lain-lain institusi pengajian tinggi dalam tenaga solar. Asalnya rumah solar mini ini adalah merupakan sebuah rumah sampah, dan diubah menjadi sebuah rumah solar mini mana seluruh perkakas di dalam rumah solar akan dikuasakan sepenuhnya menggunakan tenaga solar.

Sekumpulan penuntut dan tenaga pengajar dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik telah berjaya menukar kereta buggy berkuasa elektrik menjadi kereta buggy kuasa solar.

Kerjasama dan hubungan rapat antara PMM dengan pihak Industri dan masyarakat telah membawa peluang yang baik kepada PMM di mana PMM telah menerima rumah pameran yang disumbangkan oleh Starlight Variety Sdn. Bhd. Rumah ini telah dibangunkan menggunakan sistem bangunan bersepadu sepenuhnya. Rumah pameran juga menjadi model atau rujukan untuk kakitangan PMM dan pihak-pihak lain dalam sistem bangunan bersepadu.

PMM juga menerima mesin menghasilakn baja kompos dari Park Technology Corporation Sdn. Bhd..Menggunakan konsep sisa kepada kekayaan (Waste to Wealth), mesin ini menukarkan sisa makanan dan sisa kepada produk organik yang menguntungkan. Semua sisa makanan dari kantin dan kafeteria di PMM telah dibuang ke dalam mesin ini dan dalam masa 24 jam hari berikutnya ia menjadi produk kompos.

 

h

 

 

KEBOLEH LAKSANAAN DARI SEGI PENGURUSAN

Apabila hargatenaga semakin meningkat, secara beransur-ansur memperbaiki kecekapan tenaga menjadi penting kepada PMM utnuk mengurangkan kos operasi. Semua aktivitiyang dilaksanakan di PMMadalahseiringdengan hasratkerajaan Malaysia untukmengurangkan kosutilitisehingga 5%. Di Dalam usahauntuk berkongsi pengetahuankami,PMMtelah menjalankanbeberapa aktivitisepertiseminar,kursusdan tidak hanya tertumpu  kepada sistempengurusan tenagatetapi merangkumi semuaisuyang berkaitan dengan aktivitihijau.

PMM adalah politeknik ke-14 di Malaysia dari 32 politeknik seluruh Malaysia di bawah  Jabatan Pengajian Politeknik, Bahagian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sehubungan itu, PMM telah menjadi pakar rujuk dalam Sistem Pengurusan Tenaga bagi politeknik-politeknik lain di Malaysia. Satu kursus Sistem Pengurusan Tenaga: Pelaksanaan pengurusan yang berkesan kos bekas Prestasi Tenaga Kontrak (EPC) telah diadakan pada 4 Julai 2013 dan telah dihadiri oleh wakil semua politeknik di Malaysia termasuk pegawai-pegawai dari Jabatan Pengajian Politeknik. Setelah terbukti keberkesanan sistem pengurusan tenaga di PMM, cadangan telah diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik Malaysia ke seluruh politeknik untuk mengikuti amalan pengurusan tenaga di PMM.

 Selepas tiga tahun melaksanakan penjimatan tenaga berdasarkan prestasi tenaga dan penggunaan tenaga di PMM telah mengambil langkah ke depan dengan mewujudkan program amalan hijau bagi meyumbang kepada kelestarian yang menyeluruh. Selain pengurusan tenaga, PMM telah mempromosikan aktiviti hijau dengan penubuhan Jawatankuasa Hijau PMM. Jawatankuasa ini meningkatkan/meluaskan lagi bidang tugas yang tidak tertumpu pada tenaga tetapi turut meliputi sisa, air, pengurusan pengangkutan dan perolehan hijau. Beberapa aktiviti amalanhijautelah didedahkan secara berperingkatkepada pengarah PMM, timbalan pengarah, peringkat tertinggipengurusan,  pensyarah, staf dan pelajar.Kempendanceramahtelahdijalankan di sekitarkampusyang melibatkan semuakakitangan dan pelajaruntuk menggalakkanpenjimatan tenaga danprogramamalanhijau.

Tambahan pula, pelan tindakan amalan hijau di PMM telah dirujuk oleh Jabatan Pengajian Politeknik, Bahagian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk diperhalusi dan ditambahbaik untuk dilaksanakan di semua politeknik dan merentasi kurikulum suapaya dapat menghasilkan pekerjaan kolar hijau di Malaysia.

Pelan tindakan untuk politeknik Malaysia iaitu POLYGreen termasuk sepuluh bidang tumpuan iaitu perubahan dalam pengurusan dan komunikasi, perubahan iklim, pengurusan alam sekitar, pengurusan tenaga, pengurusan sisa, pengangkutan, kualiti udara, biodiversiti dan landskap dan akhirnya perolehan hijau akan dilancarkan dan dilaksanakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s