POLYgreen

Memupuk Kelestarian Generasi Akan Datang

Prosedur Pengurusan Tenaga

Penjimatan Tenaga

 • Semua staff PMM akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk menjimatkan tenaga
 • Langkah-langkah kecekapan Tenaga yang bersesuaian hendaklah digunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan ke atmosfera. Langkah-langkah tersebut ialah:
 • kawalan automatik lampu, penghawa dingin dan peralatan lain di mana praktikal
  • pengemasan langkah baik seperti mematikan lampu yang tidak perlu, PC dan
  peralatan pejabat yang lain, termasuklah di mana-mana kawasan yang praktikal.
 • Semua bengkel dan peralatan (termasuk peralatan domestik di dapur kakitangan dan biasa bilik, dan peralatan IT) hendaklah dipilih (selaras dengan prosedur dalaman
  pembelian) berdasarkan kepada kecekapan penggunaan tenaga.
 • Penggunaan peralatan hendaklah berdasarkan kepada mod operasi penjimatan tenaga
 • Notis, poster dan pelekat akan dipaparkan di seluruh kawasan PMM untuk mengingatkan semua pengguna untuk menjimatkan tenaga.

 

Kelengkapan yang diperlukan/digunakan

 • Bagi peralatan yang menjadi keperluan penting contoh seperti bilik IT akan dijadualkan/disenaraikan untuk penyelenggaraan. Jadual akan dikaji semula
  dan dikemaskini sebagaimana yang sesuai sekurang-kurangnya sekali setahun.
 • Semua peralatan yang tidak penting hendaklah dimatikan (switched-off) pada waktu akhir bekerja.
 • Sistem penyaman udara dan pengudaraan
 • Menggalakkan staf untuk memastikan pintu dan tingkap sentiasa tertutup
 • Menggalakkan staf untuk menggunakan/menurunkan langsir atau bidai bagi menghalang cahaya matahari.
 • Matikanataumengurangkankelajuanpenghawa dinginkipas apabila
  kawasan yang tidak
 • Pemeriksaan kerap bagi saluran-saluran perpaipan agar tidak berlaku kebocoran.
 • Memastikan penyelenggaraan sistem penyaman udara melibatkan pembersihan dan pelinciran, penukaran penapis udara dan memeriksa pengawal bagi kandungan kelembapan, suhu serta aliran udara.
 • Memperkenalkan sistem pemulihan haba (heat recovery)
  • Pelaras (controller)
 • Memeriksa pelarasan suhu dan melaraskan semula jika perlu.
 • Tujuan untuk mengawal sistem pengudaraan dan pencahayaan secara berterusan di kawasan yang terpisah dari sistem pusat dan hanya digunakan pada waktu bekerja.
 • Pemilihan pelaras hendaklah berdasarkan kepada sistem yang paling mudah bersesuaian dengan saiz dan komplek bangunan.
 • Mengguna pelaras berkunci bagi ruang yang bersesuaian.
  • Pencahayaan
 • Memastikan lampu tidak dipasang pada ruangan yang tidak digunakan.
 • Tidak menyalakan semua lampu apabila pengguna tidak ramai.
 • Ruang kerja direka dengan menambahkan tingkap dan rooflight.
 • Memastikan rooflight dan ruang lampu bersih
 • Memastikan paras pencahayaan bersesuaian.
 • Menggunakan pengawal cahaya automatik.
 • Memberikan tanggungjawab kepada pekerja yang bersesuaian untuk menutup lampu-lampu yang tidak digunakan.

 

Pengurusan Tenaga

 • Walk-Through Surveys akan dijalankan sekurang-kurangnya setiap setengah tahun, bagi mengkaji tenaga pada kawasan PMM, amalan pengurusan dan pematuhan prosedur. Kajiselidik akan merangkumi:
 • Melihat pada pengoperasian peralatan, kawalan automatik dan penghad masa yang betul.
 • Lampu dimatikan pada bilik yang tiada penghuni. (PC termasuk monitor yang tidak digunakan hendaklah ditutup)
  • Dapatan kajian hendaklah didokumenkan dalam semua kes dan disimpan untuk pemeriksaan.Keperluan untuk tindakan pembetulan hendaklah dinilai dan dilaporkan, dalam masa satu minggu, sebagai perlu. Kejadian atau amalan yang dikenalpasti sebagai pembaziran tenaga hendaklah dilaporkan kepada pengurus tenaga dengan secepat mungkin.
  • Audit tenaga penuh hendaklah dijalankan setiap tiga hingga lima tahun pada setiap laman web utama untuk mengenal pasti, kuantiti dan peluang keutamaan untuk meningkatkan kecekapan tenaga.
  • Sistem penyaman, pengalihudaraan dan udara hendaklah dikawal, sebaik-baiknya
   secara automatik, untuk mengekalkan keadaan selesa bekerja, manakala mematuhi
   keperluan perundangan dan amalan kecekapan tenaga yang baik.

 

Pemantauan

 • Penggunaan tenagaberdasarkanbacaan metersebenar/invoisakandirekodkan secara bulanan, dengan menggunakan lembaranlogyangsesuai.
 • Semualogdan rekodyangberkaitanhendaklah disimpandi tempatuntuktempohlima tahun. Semua rekod harusdiperolehidalamtempohlima haribekerja.
 • Penggunaan tenagabagi PMM akan dipantausekurang-kurangnyabulanan, bagi memastikan agar tidak menyimpang dari sasaran atau berlaku  perubahansecaratiba-Sebarang perubahan yang ketaradalam penggunaanatau tidak mengikut sasaran akan disiasatdan dilaporkan.(cth. Penutupan dandang , sistem penghawa dingin rosak)tindakanpembetulanakan dilaksanakansebagaimana yang bersesuaian.
 • Laporan hendaklah diserahkan kepada Energy Management Committee

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s